MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY


Vårt företags huvudsyfte är att skapa positiva miljöer genom att tillföra estetiska värden, 
samt långsiktigt skydda och bevara ytor. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Därför vill vi att verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led, från inköp av produkter till de tjänster vi tillhandahåller. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa miljövalen och vi arbetar hårt med att ständigt förbättra vår verksamhet utifrån våra kunders perspektiv och i enighet med våra företags värderingar. 

Vi vill uppnå ett miljö- och hållbarhetsarbete som lever upp till och sträcker sig längre än befintliga lagar och regler samt vara en på drivande aktör för att hållbarhetsarbetet inom branschen ska accelerera.

VÅRT MILJÖARBETE I PRAKTIKEN:

  • Vi källsorterar på arbetsplatsen och återanvänder användbart material
  • Vi köper förnyelsebar el och fjärrvärme
  • Vi planerar inköp för att minimera spill

VÅRA MILJÖMÅL:

  • Vi ska minska antalet körda mil med 30%
  • Våra inköp av förbrukningsmaterial ska bestå av 100% fossilfri plast och/eller gjort på återvunnet material
  • Vi ska minska vårt avfall med 30%

FÖRVÄNTAT RESULTAT:
  • Att mängden färgspill ska inte överstiga 3 ton (=50% reduktion)
  • Att vårt osorterade avfall ska minska med 20%
  • Att 100% av våra inköp ska göras med hänsyn till miljön
  • Att vi undviker alla onödiga transporter